ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk on thin ice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk on thin ice*, -walk on thin ice-

walk on thin ice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk on thin ice (sl.) ระมัดระวังมาก See also: รอบคอบมาก Syn. walk on eggs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk on thin ice
Back to top