ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk on*, -walk on-

walk on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk on (phrv.) เดินต่อไป
walk on (phrv.) เดินประกอบฉาก
walk on (phrv.) เดินบน
walk on (phrv.) เหยียบย่ำ See also: ทับถม Syn. step on, trample on, tread on, walk over
walk on air (idm.) มีความสุขมากๆ
walk on eggs (idm.) ต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก
walk on eggs (sl.) ระมัดระวังมาก See also: รอบคอบมาก Syn. walk on thin ice
walk on eggshells (idm.) ระมัดระวังอย่างมาก
walk on thin ice (sl.) ระมัดระวังมาก See also: รอบคอบมาก Syn. walk on eggs
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแสดงไต่ลวด (v.) walk on the tightrope Syn. เดินบนลวด
เดินบนลวด (v.) walk on the tightrope Syn. การแสดงไต่ลวด
ไต่ลวด (v.) walk on the tightrope Syn. เดินบนลวด, การแสดงไต่ลวด
กระโหย่ง (v.) walk on the toes See also: go on tip-toe Syn. กระหย่ง, หย่ง, โหย่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why should we not walk on the pavements like other men?ทำไมเราจะเดินบนทางเท้า เหมือนคนอื่นไม่ได้ล่ะ
# As we walk on by# ขณะที่เราเดินบนโดย
You see them, but most of the time you just walk on by.คุณมองเห็นเขา แต่ส่วนใหญ่แล้ว / คุณแค่เดินผ่านไป...
I smell... a walk on a moonlit beach in Acapulco.อ๋อ ผมได้กลิ่น การเดินทอดน่องท่ามกลางแสงจันทร์ บนชายหาดอะคาพุลโก้
I know most people think you walk on water, coach.มีหลายคนที่คิดว่าคุณคือพระเจ้านะ, โค้ช
When I was little I had to walk on crutches.ตอนฉันเด็กๆ... ...ฉันต้องเดินด้วยไม้เท้า
It's like seeing a dog walk on its hind legs.เหมือนเวลาเห็นสุนัข เดินด้วยขาที่ซ่อนไว้
God only knows how you walk on these, Bob.นี่คุณทนเดินไปได้ยังไงกันเนี่ย
Everyone wants to walk on me, but only a happy few ever have.ทุกคนอยากเหยียบฉัน, แต่มีน้อยคนที่จะทำได้.
Everyone wants to walk on it, but only a happy few ever have.ทุกคนอยากเหยียบมัน แต่น้อยคนที่จะทำได้.
But he's scared, so he leans on his neighbor, and I walk on the guy for 150 bombs.แต่มันกลัว เลยขู่เอาจากเพื่อนบ้านมัน แล้วฉันก็เข้าไปวางระเบิดมัน
You fly, walk on water i believe everything, then why you this i wont believe this story?คุณเหาะได้,คุณเดินบนน้ำได้ ฉันเชื่อคุณทุกอย่าง ดังนั้น ทำไมฉันถึงจะไม่เชื่อเรื่องราวของคุณ

walk on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 趫] nimble; walk on stilts

walk on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
竹馬[たけうま;ちくば, takeuma ; chikuba] (n) (walk on) stilts; bamboo horse

walk on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกระย่อง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: walk on tiptoes FR:
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth ; walk to FR: être à pied ; aller à pied
ห้ามเดินลัดสนาม[v. exp.] (hām doēn la) EN: keep off the grass ; Don't walk on the grass FR: ne pas marcher sur la pelouse
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly FR: marcher sur la pointe des pieds
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir

walk on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk on
Back to top