ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waken from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waken from*, -waken from-

waken from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waken from (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, awaken from (1), wake from
waken from (phrv.) ทำให้รู้สติ See also: ทำให้เข้าใจความจริง, ทำให้สำนึก Syn. arouse from, awaken from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A person can awaken from a coma convinced of a reality that was previously only fantasy.คนที่ตื่นจากอาการโคม่า มีความแน่ใจว่าเป็นความจริงซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงจินตนาการ!

waken from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, 惊梦 / 驚夢] to awaken from a dream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waken from
Back to top