ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait on*, -wait on-

wait on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait on (phrv.) คอยอยู่ See also: ยังคอย
wait on (phrv.) คอยสักครู่ Syn. wait up
wait on (phrv.) คอยรับใช้ / บริการ Syn. wait upon
wait on (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
wait on (phrv.) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ในภัตตาคาร) Syn. wait upon
wait on (phrv.) เป็นผลจากบางสิ่ง Syn. wait upon
wait on someone hand and foot (idm.) คอยรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง
wait on table (idm.) คอยบริการ Syn. wait at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยโอกาส (v.) wait one´s chance See also: wait for a right time, bite one´s time Syn. คอยจังหวะ, รอโอกาส
รอโอกาส (v.) wait one´s chance See also: wait for a right time, bite one´s time Syn. คอยจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait on set, just wait on set.อยู่ตรงนั้น แต่รออยู่ตรงนั้น
Putting in for two weeks off to wait on you hand and foot?เขาลางาน 2 อาทิตย์ ไปรองมือรองเท้าเธอ
I'll have to ask you to wait on the curb with the rest of the trash.คงต้องขอให้นายออกไปรอ ข้างนอกกับถังขยะ
You won't have to wait on tables. I'll be there lookin' out for you. Iคุณไม่เป็นสาวเสิร์ฟหรอก ผมจะคอยดูแลคุณเอง
Mr Fulton, Your Excellency, sir, would it be okay if we draw straws to see who has to wait on Sharpay?คุณฟอลตันครับผม เราขอจับไม้สั้นไม้ยาวได้ไหมครับ ว่าใครจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารชาร์เพย์
We should find another anomaly wait on the other side until it's safe.เราน่าจะหาประตูมิติอันใหม่ หลบอยู่อีกด้านนึง จนกว่าที่นี่จะปลอดภัย
Hey, I want this above board. Use restraint. Wait on the warrant.นี่ ผมต้องการให้มันถูกต้องทุกอย่าง ยั้งใจไว้ รอหมายค้นก่อน
Well, of course not. I'll wait on the porch till it's over.ถ้างั้น ฉันจะรอที่ระเบียงและกันจนกว่างานจะเลิก
Just be here for ya as soon as i possibly could cause you know, you know how I like to wait on you hand and fuckin foot..มาถึงที่นี่ทันทีที่ทำได้ เพราะนายรู้ นายรู้ฉันชอบที่จะรอนาย
Well, since I'm the only one here who can wait on that table without knocking over a glass with my pants,แม่เป็นคนเดียวในที่นี่ที่รอรับออร์เดอร์โต๊ะนั่นได้ โดยที่ไม่ต้องทุรนทุราย
We wait on retaliation.พวกเรารอการแก้เเค้นคืน
You claim titles don't matter to you, but you behave like a prince and expect me to wait on you like a servant.ท่านอ้างว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองกับท่าน แต่ท่านปฏิบัติตัวเหมือนกับเจ้าชาย และก็หวังให้ข้าคอยเป็นคนรับใช้ของท่าน

wait on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, 伺] wait on

wait on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
身の回りの世話をする[みのまわりのせわをする, minomawarinosewawosuru] (exp,vs-i) to wait on someone hand and foot; to take personal care of someone
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone

wait on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินโต๊ะ[v.] (doēnto) EN: serve at the table ; serve ; wait on a table FR: servir à table
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend FR: s'occuper de ; servir
ติดตาม[v.] (tittām) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail ; tail FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre
เยี่ยมเยียน[v.] (yīemyīen) EN: visit ; call upon ; wait on FR: visiter
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; wait for an opportunity ; bite one's time FR: attendre l'occasion
ถึงคิว[v. exp.] (theung khiu) EN: wait one's turn FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait on
Back to top