ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wager on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wager on*, -wager on-

wager on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wager on (phrv.) พนัน See also: วางเดิมพัน (กับ) Syn. bet on, gamble on
wager on (phrv.) มั่นใจกับ See also: ไว้ใจกับ Syn. depend on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย...
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา
We really don't wager on whether our numbers are victims or perpetrators.เราไม่น่าจะมาพนันกัน ในเรื่องว่าหมายเลขของเรา เป็นเหยื่อ หรือคนร้ายนะ
Not supposed to wager on the ship.ไม่ควรจะมีการเล่นพนันบนเรือ

wager on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทงม้าเสีย[xp] (thaēng mā s) EN: wager on a wrong horse FR: miser sur le mauvais cheval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wager on
Back to top