ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very long (time)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very long (time)*, -very long (time)-