ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veer to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veer to*, -veer to-

veer to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veer to (phrv.) หันไปทาง See also: เปลี่ยนทิศไปทาง Syn. turn to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah but if we veer too far off course looking for her we'll never find the edge.ใช่ แต่ถ้าเราเปลี่ยนทิศทางไกลเกินไปออกนอกเส้นทางที่กำลังมองหาของเธอเราจะไม่พบขอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veer to
Back to top