ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upper house

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upper house*, -upper house-

upper house ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upper house (n.) สภาสูง Syn. upper chamber
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
upper house; upper chamberสภาสูง [ดู second chamber] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สภาขุนนาง (n.) Upper House See also: House of Elders, Senate, House of Lords Syn. วุฒิสภา Ops. สภาสามัญ, สภาล่าง
สภาสูง (n.) Upper House See also: House of Elders, Senate, House of Lords Syn. สภาขุนนาง, วุฒิสภา Ops. สภาสามัญ, สภาล่าง

upper house ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
上议院[shàng yì yuàn, ㄕㄤˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 上议院 / 上議院] Upper Chamber; Upper House
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, 元老院] upper house; senate; senior statesmen's assembly

upper house ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上院議員[じょういんぎいん, jouingiin] (n,adj-no) senator; member of the upper house
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
参院予算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
問責決議[もんせきけつぎ, monsekiketsugi] (n) (decision to) censure (as issued by the upper house of parliament)
緊急集会[きんきゅうしゅうかい, kinkyuushuukai] (n) emergency meeting of the upper house of the Diet (in response to dissolution of the lower house)
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P)
議会上院[ぎかいじょういん, gikaijouin] (n) (See 議会下院) upper house; senate

upper house ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords FR: Chambre haute [f]
วุฒิสภา[n.] (wutthisaphā) EN: Senate ; Upper House (of Parliament) FR: sénat [m] ; Sénat [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upper house
Back to top