ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untraditional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untraditional*, -untraditional-

untraditional ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกรีตนอกรอย (adv.) untraditionally See also: desertion of one ´s faith or principles, unconventionally Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง

untraditional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอกรีต[adv.] (nøkrīt) EN: untraditionally ; unconventionally FR:
นอกรีตนอกรอย[adv.] (nøkrītnøkrø) EN: untraditionally ; unconventionally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untraditional
Back to top