ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untidy and deserted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untidy and deserted*, -untidy and deserted-