ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unprotected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unprotected*, -unprotected-

unprotected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unprotected (adj.) ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ See also: ซึ่งไม่สามารถต้านทานได้ Syn. unguarded, unsupportable Ops. defensible, tenable

unprotected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非保護領域[ひほごりょういき, hihogoryouiki] unprotected area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unprotected
Back to top