ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger*, -unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger-