ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unadorned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unadorned*, -unadorned-

unadorned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, 朴素 / 樸素] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous
俭朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, 俭朴 / 儉朴] simple and unadorned
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质朴 / 質樸] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质樸 / 質樸] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected

unadorned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
純一[じゅんいつ, jun'itsu] (adj-na,n) purity; homogeneity; unadorned
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly

unadorned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unadorned
Back to top