ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached*, -two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached-