ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn turtle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn turtle*, -turn turtle-

turn turtle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn turtle (idm.) พลิกคว่ำ
turn turtle (phrv.) (เรือ) พลิกคว่ำ (ก่อนจม) Syn. turn topsy-turvy, turn upside down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn turtle
Back to top