ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn topsy-turvy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn topsy-turvy*, -turn topsy-turvy-

turn topsy-turvy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn topsy-turvy (phrv.) หงายท้อง See also: พลิก Syn. turn inside out, turn turtle
turn topsy-turvy (phrv.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้กระจุกกระจุย
turn topsy-turvy (phrv.) สับสน See also: วุ่นวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn topsy-turvy
Back to top