ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn right

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn right*, -turn right-

turn right ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn right (phrv.) เลี้ยวขวา Syn. keep right
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลี้ยวขวา (v.) turn right See also: turn to the right

turn right ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้เลี้ยวขวา[v. exp.] (hai līo khw) EN: turn right ahead FR: obligation de tourner à droite
เลี้ยวขวา[v. exp.] (līo khwā) EN: turn right ; turn to the right ; make a right (inf.) FR: tourner à droite ; virer à gauche
หงาย[v.] (ngāi) EN: turn face up ; supine ; turn right side up ; lie face up ; lay face up ; be supine FR: pencher en arrière

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn right
Back to top