ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tube-shaped container

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tube-shaped container*, -tube-shaped container-