ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treasured object

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treasured object*, -treasured object-

treasured object ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, 宝贝 / 寶貝] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treasured object
Back to top