ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traveling companion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traveling companion*, -traveling companion-

traveling companion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doē) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion FR: compagnon de voyage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traveling companion
Back to top