ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

train of thought

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *train of thought*, -train of thought-

train of thought ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
train of thought (n.) ความคิดที่เชื่อมโยง See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง Syn. chain of ideas
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแสความคิด (n.) train of thought Syn. แนวความคิด

train of thought ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, 思路] train of thought; thinking; reason; reasoning

train of thought ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแสความคิด[n. exp.] (krasaē khwā) EN: train of thought ; general opinion FR: courant de pensée [m]
มโนคติ[n.] (manōkhati) EN: thought ; concept ; idea ; train of thought FR: idée [f] ; pensée [f]

train of thought ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า train of thought
Back to top