ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tourist car

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tourist car*, -tourist car-

tourist car ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tourist car (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. taxi cab, hack, nighthawk, automobile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tourist car
Back to top