ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

touch on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *touch on*, -touch on-

touch on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
touch on (phrv.) มีผลต่อ See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ Syn. have on
touch on (phrv.) เหมือนกับ...มาก See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก Syn. verge on

touch on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
金を無心する[かねをむしんする, kanewomushinsuru] (exp,vs-i) to ask for money; to put the touch on someone

touch on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend to ; encompass ; have meanings ; have implications FR:
ตกเบ็ด[v.] (tokbet) EN: touch oneself FR: se masturber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า touch on
Back to top