ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toss out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toss out*, -toss out-

toss out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toss out (phrv.) โยนออกไป (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling out, pitch out, throw out
toss out (phrv.) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย) See also: ไม่ยอมรับ Syn. chuck out, hurl out, throw out
toss out (phrv.) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงออกไป Syn. chuck out, fling out, pitch out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toss out
Back to top