ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to be taken aback

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to be taken aback*, -to be taken aback-