ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to a higher degree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to a higher degree*, -to a higher degree-