ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrust on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrust on*, -thrust on-

thrust on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrust on (phrv.) บังคับให้ยอมรับ See also: ผลักภาระให้

thrust on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り込む(P);割込む;わり込む[わりこむ, warikomu] (v5m,vt) to cut in; to thrust oneself into; to wedge oneself in; to muscle in on; to interrupt; to disturb; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrust on
Back to top