ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrust into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrust into*, -thrust into-

thrust into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrust into (phrv.) แทง / ทิ่ม (บางสิ่ง) เข้าไป Syn. fit into, plunge in
thrust into (phrv.) กระตุ้นหรือผลักดันให้เข้าสู่ Syn. push into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียด (v.) thrust into painfully See also: penetrate painfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the year 2133... the world was thrust into an era of devastation and Chaos.ในปี ค.ศ. 2133... ...โลกถูกผลักดันเข้ายุคแห่งการทำลายล้างและความวุ่นวาย
When the sword was thrust into the stone, the ancient King foretold that one day it would be freed again... at a time when Camelot needed it most.เมื่อดาบถูกเสียบลงในก้อนหิน กษัตริย์ได้กล่าวว่า วันนึงจะมีผู้ดึงดาบออก ในช่วงเวลาที่คาเมล็อตต้องการมากที่สุด

thrust into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捩じ込む;捩込む;ねじ込む[ねじこむ, nejikomu] (v5m,vt) to screw in; to thrust into a container; to protest against (and demand compensation)
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)

thrust into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain FR: ressentir une douleur aiguë

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrust into
Back to top