ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrust home

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrust home*, -thrust home-

thrust home ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrust home (phrv.) เข้าโจมตี See also: จู่โจม Syn. press home, push home
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I long to see his sword thrust home.ข้ารอมานานที่จะเห็นฝีดาบของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrust home
Back to top