ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw over*, -throw over-

throw over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw over (phrv.) โยนข้าม See also: เหวี่ยงข้าม, ปาข้าม
throw over (phrv.) เลิกมีความสัมพันธ์ (ทางเพศ) กับ See also: เลิกกับ
throw over (phrv.) รีบสร้าง See also: รีบทำ, รีบเขียน
throw over (phrv.) (แสง, ร่มเงา) ตกลงบน See also: สาดลงบน, ทอดเงาบน, ทอดลงบน Syn. cast on, cast over, throw on
throw overboard (phrv.) ทำให้ตกน้ำ (จากเรือ)
throw overboard (phrv.) ยกเลิก See also: ทำไม่เสร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which do you throw overboard?คุณจะทำอย่างไรให้มีชีวิตอยู่รอด
Ethan didn't take long to find the next wealthy woman to woo, marry, and throw overboard.อีธานใช้เวลาไม่นานเลย ในการหาหญิงมีเงินคนใหม่ จีบ แต่งงาน และโยนตกเรือไป

throw over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พาดบ่า[v. exp.] (phāt bā) EN: throw over the shoulder ; wear over the shoulder FR:
ตวัดผ้า[v. exp.] (tawat phā) EN: throw over the shoulder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw over
Back to top