ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throw away on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throw away on*, -throw away on-

throw away on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throw away on (phrv.) โยนทิ้ง See also: ขว้างทิ้ง Syn. chuck away on, fling away on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The amount of money those people throw away on a 13-year-old is...เงินไม่รู้เท่าไร ที่คนพวกนี้ ทิ้งลงบน อายุ 13 ปี...
You Negroes throw away on numbers in one week, just one week, I'd be a rich man.ที่พวกเธอโยนทิ้งไปกับเลขหวยทั้งอาทิตย์ แค่อาทิตย์เดียว ฉันก็รวยเละแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throw away on
Back to top