ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thought out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thought out*, -thought out-

thought out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thought out (adj.) ซึ่งพิจารณามาแล้ว Syn. considered, well-considered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thought out
Back to top