ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thorny tip of a bamboo stalk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thorny tip of a bamboo stalk*, -thorny tip of a bamboo stalk-