ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

theatrical role

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *theatrical role*, -theatrical role-

theatrical role ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
theatrical role (n.) บทบาทในละคร See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ Syn. part, persona, role

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า theatrical role
Back to top