ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the trouser department

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the trouser department*, -the trouser department-

the trouser department ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the trouser department (sl.) อวัยวะเพศชาย Syn. trouser department

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the trouser department
Back to top