ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the compass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the compass*, -the compass-

the compass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 方位] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth

the compass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทิศ[n.] (thit) EN: point of the compass FR:

the compass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmelsrichtung {f}point of the compass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the compass
Back to top