ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

the united states

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *the united states*, -the united states-

the United States ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
the United States (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา See also: สหรัฐ Syn. America
The United States of America (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. United States, U.S., the States
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
I'm not talkin' about the United States government!{\cHFFFFFF}ฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา!
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
Perhaps, but then the United States is still a young country.{\cHFFFFFF}บางที แต่แล้วสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงเป็นประเทศที่หนุ่มสาว
A man whom the President of the United States once called "God's own quarterback."คนที่ท่านปธน.เคยเรียกเขาว่า... ควอเตอร์แบ็คของพระเจ้า
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์...
Who wants to spit on the Constitution of the United States of America?ใครอยากถ่มน้ำลายรดรัฐธรรมนูญ ของสหรัฐอเมริกาบ้าง
And you got to remember that we're talking... about five million prescriptions a year in the United States minimum.เรื่องยอดสั่งซื้ออย่างต่ำห้าล้านชุดต่อปีในอเมริกา
Harry Dalton of the United States Geological Survey.แฮร์รี่ดัลตันของ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา

the United States ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
美国最高法院[Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 美国最高法院 / 美國最高法院] Supreme Court of the United States
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, 全美] throughout the United States; the whole of America

the United States ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)

the United States ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Mūkǿ Woējin) EN: Virgin Islands of the United States ; United States Virgin Islands (USVI) ; U.S. Virgin Islands ; American Virgin Islands FR:
สถานทูตอเมริกา ; สถานทูตอเมริกัน[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of the United States FR: Ambassade des États-Unis [f]
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย [org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of the United States in Thailand FR: Ambassade des États-Unis en Thaïlande [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า the united states
Back to top