ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

that time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *that time*, -that time-

that time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
that time (n.) เวลานั้น See also: ช่วงนั้น, ตอนนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งแต่นั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then Syn. นับจากนั้นมา
นับจากนั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then
ขณะนั้น (adv.) at that time See also: at that moment Syn. ในเวลานั้น, ในตอนนั้น
ครั้งนั้น (adv.) at that time Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น Ops. ครั้งนี้
ครานั้น (n.) at that time See also: at that moment Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น
คราวนั้น (adv.) at that time Syn. ตอนนั้น Ops. ครั้งนี้
ณ เวลานั้น (n.) at that time Ops. ในเวลานี้
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ตอนนั้น (adv.) at that time See also: then, by then, in those days, during those days Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น
ในขณะนั้น (adv.) at that time See also: then Syn. ในตอนนั้น, ในเวลานั้น
ในตอนนั้น (adv.) at that time See also: then Syn. ในเวลานั้น
ในตอนนั้น (adv.) at that time See also: at that moment Syn. ในเวลานั้น
ในเวลานั้น (n.) at that time Syn. ณ เวลานั้น Ops. ในเวลานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's better than spending that time in jail, isn't it?มันก็ดีกว่าการไปใช้เวลาช่วงนั้นในคุก มิใช่หรือ?

that time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旷世[kuàng shì, ㄎㄨㄤˋ ㄕˋ, 旷世 / 曠世] incomparable; none to compare with at that time
当时[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, 当时 / 當時] then; at that time; while
那时[nà shí, ㄋㄚˋ ㄕˊ, 那时 / 那時] then; at that time; in those days
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, 到时候 / 到時候] when the moment comes; at that time

that time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その時以来[そのときいらい, sonotokiirai] (adv) since that time; since then; from that point (on)
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then

that time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ครั้งกระโน้น[adv.] (khrang kran) EN: previously ; at that time ; in those times ; way back then ; before ; ago FR:
ครั้งนั้น[n. exp.] (khrang nan) EN: on that occasion ; at that time ; then FR: cette fois-là
ในขณะนั้น[adv.] (nai khana n) EN: at that time FR: alors ; à ce moment
ในเวลานั้น[n. exp.] (nai wēlā na) EN: at that time FR: à ce moment
นับจากนั้นมา[X] (nap jāk nan) EN: since then ; from that time on FR: depuis lors
สมัยนั้น[adv.] (samai nan) EN: at that time FR: à cette époque ; en ce temps-là
แต่นั้นมา[X] (tāe nan mā) EN: ever since ; from that time on ; from then on FR: depuis lors ; dès lors
ตั้งแต่นั้นมา[conj.] (tangtaē nan) EN: from that time on ; from then on ; since then FR: depuis lors ; dès lors
ตอนนั้น[X] (tøn nan) EN: at that time ; then FR: à ce moment ; à cette époque ; à ce stade
เวลานั้น[n. exp.] (wēlā nan) EN: at that time FR: à ce moment ; à ce moment-là

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า that time
Back to top