ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrify out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrify out of*, -terrify out of-

terrify out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrify out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. frighten out of, scare out of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrify out of
Back to top