ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

telegraphic signal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *telegraphic signal*, -telegraphic signal-

telegraphic signal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
telegraphic signal (n.) สัญลักษณ์ขีดยาว (ในรหัสวิทยุหรือรหัสมอส) Syn. dash
telegraphic signal (n.) สัญญาณในการส่งรหัสวิทยุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า telegraphic signal
Back to top