ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

technical skill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *technical skill*, -technical skill-

technical skill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

technical skill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทักษะด้านเทคนิค[n. exp.] (thaksa dān ) EN: technical skills FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า technical skill
Back to top