ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tape recorder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tape recorder*, -tape recorder-

tape recorder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tape recorder (n.) เครื่องบันทึกเสียง See also: เครื่องอัดเสียง, เครื่องเล่นเทป
English-Thai: HOPE Dictionary
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องบันทึกเสียง (n.) tape recorder See also: recording device, recorder, audiotape
เครื่องอัดเสียง (n.) tape recorder See also: tape-recorder, cassette recorder, recorder Syn. เครื่องบันทึกเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My friend gave me a tape recorder to practice voice acting and I lost it.เพื่อนของฉันให้เครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ซ้อมบท แต่ฉันทำมันหาย...
Wouldn't you love to hear what Bruce said into his tape recorder on the ride home?คุณคงไม่ชอบฟังสิ่งที่บรู๊ซพูด ในเครื่องบันทึกเทปของเขา ตอนกลับบ้าน
What's the tape recorder for?JACOB: What's the tape recorder for?
I just got a tape recorder from OfficeMax.ฉันก็แค่ได้เครื่องบันทึกเทปมาจากออฟฟิศแม็กซ์
Key, remember when we found the tape recorder.กุญแจ,จำได้มั้ย ตอนเราเจอเทปนั่น
Hope you don't expect me to comment on that so you can record it on your hidden tape recorder.หวังว่านายคงไม่คิดจะให้ฉันตอบกลับ เพื่อนายจะได้อัดเสียงฉันไว้ ในเครื่องอัดเสียงที่ซ่อนอยู่ ฉันไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนนะ
Right into the tape recorder.แวป จะต้องไปอยู่ในที่อัดเทปเลย
You'll be so glad you had that tape recorder.คุณจะดีใจมาก คุณมีเครื่องบันทึกเทป
Me, on the other hand, he sees as an insignificant little man, barely worth mentioning as he talks into his annoying, penis-shaped tape recorder.ฉัน รึอีกอย่าง เขามองเห็นว่าชายผู้ไม่สำคัญ แทบจะไม่มีคุณค่าในสายตา เหมือนที่เขาพูดจาใส่ที่อัดเทปอัจฉริยะของเขานั่นแหละ
Hey. Has anybody seen my tape recorder?เฮ้ มีใครเห็นที่อัดเทปของผมไหม?
When you stole that tape recorder, you said it was a one time thing, an impulsive act of revenge.ตอนที่คุณขโมย เครื่องอัดเสียงนั่น คุณบอกว่ามันแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เป็นการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง \ เพื่อแก้แค้น
When the plane was crashing down from the sky, the son had a tape recorder, and then he recorded his last words in that tape recorder.ดังนั้นอาจถูกบันทึกในขณะที่เครื่องกำลังจะตก ลูกชายของคุณได้อัดเทปเอาไว้ ในเทปมันเป็นการอัดเสียงนะ

tape recorder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder)
レコーダー(P);リコーダー(P);リコーダ[, reko-da-(P); riko-da-(P); riko-da] (n) (1) recorder (e.g. tape recorder, time recorder); recording device; (2) (usu. リコーダー) recorder (musical instrument); English flute; (P)

tape recorder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องบันทึกเสียง[n.] (khreūangban) EN: tape recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]

tape recorder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tape recorder
Back to top