ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tamper with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tamper with*, -tamper with-

tamper with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tamper with (phrv.) เปลี่ยนเพื่อทำลาย Syn. meddle with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please don't tamper with my mail.กรุณาอย่าละลาบละล้วงจดหมายของฉัน
But why would he tamper with his own memory?แต่ทำไมเขาถึงต้องบิดเบือน ความทรงจำของเขาล่ะครับ
Yeah, I know who you are and I would prefer it if you didn't tamper with any of the evidence.ใช่... แต่ผมรู้ว่าคุณเป็นใคร และฉันอยากขอ...
But you don't deny having the, uh, necessary knowledge to tamper with Cassie Flood's car?งั้นคุณไม่ปฏิเสธว่า รู้วิธีจัดการกับรถของเคซี่ ฟลัด
"A" can't tamper with ballistics evidence.นัง "A" มันไม่สามารถสาระเเน กับหลักฐานกระสุนปืนได้หรอกนะ
We do not tamper with pixie dust.เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝุ่นละอองนางฟ้า
Dust Keepers are forbidden to tamper with pixie dust.เฝ้าฝุ่นเป็นสิ่งต้องห้าม ไปยุ่งเกี่ยวด้วยฝุ่นนางฟ้า
He doesn't really think we should tamper with pixie dust.เขาไม่คิดว่าจริงๆ เราควรจะยุ่งเกี่ยวด้วยฝุ่นนางฟ้า
You were told not to tamper with pixie dust.คุณไม่ได้บอก ไปยุ่งเกี่ยวด้วยฝุ่นนางฟ้า
We do not tamper with natural law.เราไม่แทรกแซงกฎธรรมชาติ
Tamper with the base, step outside of the perimeter, and this light turns from green to red.ถ้าออกจากบ้าน อยู่เกินเขตที่กำหนดไว้ และแสงนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง
Some things are not ours to tamper with.บางสิ่งเราไม่ควรเข้าไปแตะต้อง

tamper with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱动[luàn dòng, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, 乱动 / 亂動] to fiddle with; to tamper with; to meddle with; to move randomly; to flail about

tamper with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r,vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P)

tamper with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทุ่มเงินซื้อเสียงเลือกตั้งได้[v. exp.] (thum ngoen ) EN: buy votes to get elected ; get elected to bribery ; tamper with voters FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tamper with
Back to top