ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take to heart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take to heart*, -take to heart-

take to heart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, 认真 / 認真] earnest; serious; to take seriously; to take to heart

take to heart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind

take to heart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically FR: considérer avec philosophie
ถือเป็นอารมณ์[v. exp.] (theū pen ār) EN: take to heart FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take to heart
Back to top