ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take pride in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take pride in*, -take pride in-

take pride in ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคภูมิใจ (v.) take pride in See also: be proud of, have a sense of pride Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม Ops. ละอาย, อาย

take pride in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหน้าชูตา[v.] (choētnāchūt) EN: be proud of ; take pride in FR:
ชูหน้าชูตา[v.] (chūnāchūtā) EN: be proud of ; take pride in FR:
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in FR: être fier (de) ; s'enorgueillir (de)
ภาคภูมิใจ[v.] (phākphūmjai) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride FR: être fier de ; s'enorgueillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take pride in
Back to top