ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take out of*, -take out of-

take out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take out of (phrv.) นำออกจาก See also: พาออกจาก Syn. be out, pull out of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What did you take out of that pocket?นายเอาอะไรออกมาจากกระเป๋าน่ะ
Now, I'm gonna set that backpack on fire. What do you want to take out of it?ทีนี้ ผมอยากให้คุณจุดไฟเผากระเป๋าเป้ของคุณซะ คุณต้องการจะเอาอะไรออกมา
That's something you register for and never take out of the box.แบบใครๆก็ได้เตาเป็นของขวัญ แต่ไม่มีใครหยิบออกจากกล่อง
What else did you take out of my room?อะไรอีกที่นายเอามาจากห้องฉัน
I need you to cut the stake out of me.ผมอยากให้คุณเอาไม้ออกจากตัวผม
I'm guessing that even as you pulled that stake out of your own heart and proved yourself invincible, you still felt weak.ฉันเดาว่าตอนที่นายดึงไม้ออกจากอกนาย และแสดงให้เห็นว่าเอาชนะนายไม่ได้

take out of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer)

take out of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยกออกจากเตา[v. exp.] (yok øk jāk ) EN: take out of the oven FR: sortir du four

take out of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take out of
Back to top