ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take in*, -take in-

take in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take in (phrv.) พาเข้าไปใน See also: นำเข้าไป Syn. bring in, come in
take in (phrv.) สูดอากาศ See also: ได้รับ(น้ำ, อากาศ)เข้ามา
take in (phrv.) ต้อนรับเข้ามาในบ้าน See also: รับไปดูแล Syn. take into
take in (phrv.) ขับรถพา (คน) ไป Syn. go in
take in (phrv.) ใส่ (บางสิ่ง) ในอาหารหรือเครื่องดื่ม
take into (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ
take into (phrv.) ต้อนรับเข้ามาในบ้าน See also: รับไปดูแล
take into account (phrv.) คิดคำนึงถึง See also: พิจารณา, ทบทวน
take into account (idm.) ใคร่ครวญ See also: ไตร่ตรอง, พิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาเป็นธุระ (v.) take into one own matters
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้
I don't take in boarders any more.ฉันไม่รับใครมาพักอาศัยอีกแล้ว
You know the size hall you gotta work to take in that kind of money?คุณรู้ไหมฮอลขนาดไหนที่คุณต้องใช้กับจำนวนเงินนั้น
General had you been able to take in the armored car would you have opened fire with the machine gun?ท่านนายพล ถ้าคุณเอารถหุ้มเกราะเข้าไปได้ คุณจะใช้ปืนกลยิงมั้ย
The only trip I'll take in space is around the sun on this satellite right here.The only trip I'll take in space is around the sun on this satellite, right here.
Whatever path you take in this life...ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหน
Let me just take in this moment.ให้เวลาฉันเดี๋ยวนึง.
Do you know what kind of karmic hell I'd pay as a Chinese daughter who didn't take in her own mom?โทษฐานไม่ดูแลแม่ตัวเอง คนจีนก็ยังงี้แหละ
He can take in the sun for a few days, then head on back to Australia like he did the first time.เดี๋ยวก็แจ้นกลับไปออสเตรเลีย เหมือนคราวที่แล้วนั่นแหละ
So whose idea was it to take in the minstrels?งั้นความคิดใครที่นำพวกตัวตลกเข้ามาล่ะ
Yeah, take in the Stifler essence.ดมกลิ่นของสตีฟเลอร์ซะ
I needed to take in some floral scents.ผมต้องการบำรุงผิวด้วยน้ำหอมดอกไม้

take in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞吐[tūn tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ, 吞吐] to take in and send out (in large quantities)
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain
拘押[jū yā, ㄐㄩ ㄧㄚ, 拘押] (arrest and) take into custody
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 监禁 / 監禁] to imprison; to jail; to take into custody
收入[shōu rù, ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 收入] to take in; income; revenue
[gù, ㄍㄨˋ, 顾 / 顧] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions
顾及[gù jí, ㄍㄨˋ ㄐㄧˊ, 顾及 / 顧及] take into account; take into consideration

take in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込める;引っこめる[ひっこめる, hikkomeru] (v1,vt) to draw in; to take in
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
取り入れる(P);採り入れる;取入れる;取りいれる[とりいれる, toriireru] (v1,vt) (1) to harvest; to reap; (2) to take in; to gather in; (3) to adopt; (P)
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P)
感じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r,vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P)
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P)
掬する[きくする, kikusuru] (vs-s,vt) (1) to scoop up (with both hands); (2) to empathize with; to take into consideration
書き損ない;書損ない[かきそこない, kakisokonai] (n) slip of the pen; miswriting; mistake in writing
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
考慮に入れる;考慮にいれる[こうりょにいれる, kouryoniireru] (exp,v1) to take into consideration; to bear in mind
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult
選択的セロトニン再取り込み阻害薬[せんたくてきセロトニンさいとりこみそがいやく, sentakuteki serotonin saitorikomisogaiyaku] (n) selective serotonin reuptake inhibitor; SSRI
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P)

take in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
ครอบ[v. exp.] (khrøp) EN: take in charge ; take charge of FR: chapeauter (fig.) ; coiffer (fig.)
พ่วง[v.] (phūang) EN: hitch ; take in tow ; tow FR: remorquer ; tracter
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung t) EN: consider ; take into consideration ; think over FR: considérer ; prendre en considération ; évaluer
คิดดอกเบี้ย[v. exp.] (khit døkbīa) EN: charge interest ; take interest FR:
คิดอย่างละเอียด[v. exp.] (khit yāng l) EN: take into account FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: take into custody FR:
คุมขัง[v. exp.] (khum khang) EN: imprison ; jail ; hold in custody ; take into custody FR: emprisonner
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in FR: porter attention à
โละสินค้า[v. exp.] (lo sinkhā) EN: take stock ; take inventory FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
รับไว้พิจารณา[v. exp.] (rap wai phi) EN: take into consideration FR:
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account ; meditate on FR: réfléchir ; méditer

take in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash
Nachtlokal {n} | alle Nachtlokale besuchennightspot | to take in the late spots
Inventur {f} | Inventur machen; Inventur aufnehmeninventory; stocktaking | to take inventory; to take stock
Rechtsirrtum {m}mistake in law
Schreibfehler {m}mistake in writing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take in
Back to top