ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take back*, -take back-

take back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take back (phrv.) นำไปคืน See also: นำกลับไป Syn. put back
take back (phrv.) พา (คน) กลับ Syn. go back
take back (phrv.) ยอมรับคืน
take back (phrv.) ยอมกลับไปแต่งงาน Syn. have back
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
take backเอาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to take back everything that is oursฉันต้องเอาทุกสิ่งที่เป็นของของเรากลับคืนมา
I want you to take back everything you saidฉันอยากให้นายถอนคำพูดทุกอย่างที่พูดมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And take back one kadam to honour the Hebrew God whose Ark this is.และหัก 1 คาดามเพื่อเป็นเกียรติแด่ พระเจ้าของฮิบรู ผู้บรรจุหีบนี้
I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen.ข้าต่อสู้หาหนทาง มุ่งสู่ดินแดนแห่งปิศาจ เพื่อตามหาเด็กน้อยที่ท่านพรากจากไป
I have fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child... that you have stolen.ฉันได้ต่อสู้มาตลอดทาง จนถึงปราสาทแห่งนี้ ผ่านปีศาจทั้งหลาย เพื่อมารับเด็ก
I fought my way here to the castle... beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen."ข้าได้ต่อสู้ มาจนถึงปราสาทแห่งนี้ ผ่านเมืองแห่งปิศาจ เพื่อมารับเด็กที่ท่านขโมยมากลับไป
They come at night to plant trees and take back the mountain.พวกเขามาในเวลากลางคืนที่จะปลูกต้นไม้และนำกลับไปบนภูเขา
If you can take back the sword in three moves...ถ้าคุณสามารถเอาดาบคืนไปได้ในสามท่า...
You might find something to pick you up, give you a little memory or two to take back to England.คุณอาจจะเจออะไรที่อยากทำก็ได้นะ จะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำซักเรื่องสองเรื่อง ก่อนกลับอังกฤษไง
And please help Howl take back his heart.และโปรดช่วยให้ฮาล์วได้หัวใจของเขากลับคืน
Come up first. I have some stuff I want to take back to the shop.นายขึ้นมาก่อน ฉันมีของที่อยากเอาไปคืนที่โรงรถนาย
I can't take back spying on you... and I can't win that Bandee Cup thing.ผมไม่สามารถคืนทุกอย่างที่แอบดูคุณได้ ผมไม่สามารถชนะถ้วยรางวัล
I take back what I said before.ที่เอามันกลับไปได้ ไม่เสียหมาแล้ว..
We will take back Mt.Suribachi.เราจะตีเอาคืนเขา ซึริบาชิ

take back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P)
取り戻す(P);取戻す;とり戻す[とりもどす, torimodosu] (v5s,vt) to take back; to regain; to get back; to recover; (P)
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P)

take back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาคืน[v. exp.] (ao kheūn) EN: take back ; retrieve FR:
รับคืน[v. exp.] (rap kheūn) EN: take back ; accept returns FR: reprendre
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamph) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; take back what one has said ; eat one's words FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.) ; retirer ses paroles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take back
Back to top