ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swell with pride

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swell with pride*, -swell with pride-

swell with pride ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swell with pride
Back to top