ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swell out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swell out*, -swell out-

swell out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swell out (phrv.) ทำให้บวมขึ้น See also: ทำให้พองขึ้น Syn. swell up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บวม (v.) swell out See also: bulge, protrude Syn. ปูด, นูน
โน (v.) swell out See also: bulge, protrude Syn. ปูด, นูน, บวม

swell out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โน[v.] (nō) EN: swell out ; bulge ; protrude FR: enfler ; gonfler
นอ[v.] (nø) EN: swell out FR: enfler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swell out
Back to top